Edukacja zdrowotna w szkole.
Emilia Łapińska

Edukacja zdrowotna w szkole.

Edukacja zdrowotna w integralnym ujęciu szkolnej edukacji spełnia bardzo ważną rolę. 

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami  związanymi ze zdrowiem oraz społecznym kontekstem zdrowia i zachowań zdrowotnych.

Program kursu:

Moduł 1. Edukacja zdrowotna w szkole:

1. Edukacja zdrowotna jako proces.

2. Obszary realizacja edukacji zdrowotnej w szkołach.

3. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Przedszkole,.

- Zadania przedszkola w zakresie edukacji zdrowotnej,

- Osiągnięcia dziecka na koniec wychowania przedszkolnego (edukacja zdrowotna),

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w przedszkolu,

4. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej - Szkoła podstawowa: klasy I–III

- Cele kształcenia – wymagania ogólne edukacja wczesnoszkolna,

- Treści nauczania – wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej,

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w edukacji wczesnoszkolnej.

5. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Szkoła podstawowa: klasy IV–VIII.

- Cele kształcenia – wymagania ogólne szkoła podstawowa: klasy IV-VIII,

- Treści kształcenia – wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej,

- Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

6. Edukacja zdrowotna w podstawie programowej – Liceum ogólnokształcące, Technikum.

- Cele kształcenia – wymagania ogólne Liceum Ogólnokształcące, Technikum,

-Treści nauczania – wymagania szczegółowe wychowanie fizyczne dotyczące edukacji zdrowotnej: Liceum ogólnokształcące, Technikum.

-Warunki i sposób realizacji edukacji zdrowotnej w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum.

7. Kształtowanie umiejętności w zakresie metodyki realizacji edukacji zdrowotnej w szkole.

8. Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży  z niepełnosprawnością intelektualną.

Moduł 2. Aktywność fizyczna jako element edukacji zdrowotnej.

1. Aktywność fizyczna – podstawowe pojęcia.

2. Pomiar aktywności fizycznej.

3. Rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej dla zdrowia dzieci i młodzieży. 

4. Aktywność fizyczna wśród dzieci i młodzieży w świetle badań. 

5. Trendy w zakresie uczestnictwa dzieci i młodzieży w aktywności fizycznej. 

6. Aktywność fizyczna w szkole, na różnych etapach edukacyjnych – zapobieganie nadwadze i otyłości.

Moduł 3. Zdrowe żywienie jako element edukacji zdrowotnej.

1. Definicja pojęcia „zdrowe żywienie” i zasady prawidłowego żywienia. 

2. Wybory żywieniowe.

3. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży w świetle badań. 

4. Diagnoza stanu wyjściowego w zakresie żywienia w szkole. 

5. Postrzeganie dziecka z nadwagą lub otyłością w społeczności szkolnej. 

6.Kształtowanie pozytywnego wizerunku własnego ciała u dzieci i młodzieży.

7. Zdrowe żywienie w szkole – zapobieganie nadwadze i otyłości dzieci i młodzieży z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych. 

Kurs 10 –cio godzinny.

Zapisy od 02.11.2022 r. 

Kurs rozpoczyna się 05.11.2022 r.

Zakończenie kursu 30.11.2022 r.